02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
 
Dnevni program

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja največ 9 ur. Dnevni program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. V vseh oddelkih poteka delo v skladu s kurikulom za vrtec, z Letnim delovnim načrtom Vrtca in Letnimi načrti dela oddelka ter v skladu z razvojno procesnim modelom načrtovanja.  Otrokom omogočamo varno, zdravo, čustveno toplo okolje ter vrsto miselnih, socialnih, gibalnih, jezikovnih in drugih izzivov za njihov razvoj in učenje. Preko dneva se prepletajo strokovno načrtovane dejavnosti za otroke s spontano igro. Oboje otrokom omogoča pridobivanje izkušenj, ustvarjanje, raziskovanje, zadovoljevanje razvojnih potreb in interesov. Osnovna otrokova dejavnost je igra, vloga odraslih pa je, da preko igre otrokom omogočimo dejavnosti in izkušnje s pomočjo katerih se bo učil in razvijal.

Program poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo starostno obdobje zajema otroke v starosti od 1-3 let
 • drugo starostno obdobje zajema otroke v starosti 3-6 let
Oddelki so oblikovani kot:
 • homogeni (vključeni otroci v starostnem razponu enega leta)
 • heterogeni (vključeni različno stari otroci I. ali II. Starostnega obdobja)
 • kombinirani oddelki (vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja)
Kako poteka dan v vrtcu?
 • 5.30 – 8.30: igre po želji v majhnih skupinah in ustvarjalne dejavnosti po kotičkih
 • 8.30 – 9.15: zajtrk, kultura prehranjevanja, nega otrok
 • 9.15 – 11.15: dejavnosti s področja gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike, igra po kotičkih; igra na prostem in sprehodi v naravo
 • 11.15 – 12.00: kosilo, (za najmlajše otroke kosilo že ob 11.00)
 • 12.15 – 14.00: počitek oz. umirjene dejavnosti v igralnici ali na igrišču
 • 14.00 – 16.00: malica, igra po želji otrok, odhod domov

 

Obogatitvene dejavnosti
Naslov obogatitvene dejavnosti Vodja obogatitvene dejavnosti
Plesna ustvarjalnica Mihaela Plemenič
Mini gledališče Niky Srt, Petra Slavinec
Otroški pevski zbor Slavica Marinič
Papirčkarija Valerija Tratnik
Igriva angleščina Jasmina Paldauf
Mali raziskovalci Romanca, Brigita Pal
Svet v meni Sonja Karlo

 

Program predšolske vzgoje s posebnimi potrebami

V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim se na podlagi Zapisnika multidisciplinarnega tima omogoča vključitev v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroci so vključeni v redne oddelke. Dodatna strokovna pomoč se nudi v in izven oddelka, individualno ali v manjši skupini ter otroku zagotavlja tako časovne prilagoditve kot prilagoditve prostora in izvajanja področja dejavnosti. Trudimo se, da se specialno-pedagoški cilji, ki se jih uresničuje pri urah dodatne strokovne pomoči, čim bolj prepletajo s cilji, ki jih strokovni delavci načrtujejo za vzgojno izobraževalno delo v skupini, seveda z zavedanjem, kaj posamezni otrok zmore in potrebuje.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnatelj imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši otroka, oblikuje Individualizirani vzgojno–izobraževalni program. Nosilci tega programa so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvaja mobilni specialni pedagog ali svetovalna delavka vrtca. Dodatne prilagoditve in pomoč se nudi tudi tistim otrokom, ki so v postopku pridobitve Zapisnika multidisciplinarnega tima in ur dodatne strokovne pomoči v vrtcu.

Več o samem postopku pridobivanja dodatne strokovne pomoči si lahko preberete na spletnih straneh Razvojnih ambulant ali pa se posvetujete s svetovalno službo našega vrtca.

 

Nadstandardne dejavnosti v vrtcu
 • Gledališke/lutkovne predstava za otroke
 • Tečaj prilagajanja na vodo (otroci stari 5-6 let)
 • Sodelovanje z gradom Negova
 • Športne urice (izvajalec: Primož Rakovec)
Dostopnost