02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Skupna druženja otrok in strokovnih delavcev vrtca

V skladu s procesno razvojnim modelom načrtovanja, izvajanja in evalviranja predšolske vzgoje zagotavljati pestrejšo ponudbo aktivnosti iz vseh področij dejavnosti kurikula, aktivno spodbujati in odpirati široko polje, pravice do izbire in drugačnosti, spodbujati pozitivno klimo med otroki in odraslimi ter omogočiti otrokom primerno okolje in dejavnosti za aktivno učenje. Skupne vsebine: dnevi odprtih vrat – vrtiljak dejavnosti v dopoldanskem in popoldanskem času, veseli tobogan, orientacijski pohodi, športni dopoldnevi, praznovanja.

 
Unesco projekti:
  • Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči

Cilj projekta je spodbujanje pozitivnega odnosa do narave, ohranjanje pristnosti in sožitje z naravo, izobraževanje o trajnostnem načinu življenja (zdravje, gibanje, skrb za okolje …), medpredmetno povezovanje in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine.

 

Spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju

Preko projekta želimo ustvariti spodbudno, bogato učno okolje za razvoj pismenosti, razvijati predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijati jezikovno ustvarjalnost, spoznavati simbole pisnega jezika in otrokom omogočati doživljanje literarnih besedil. Cilj projekta je govorno in jezikovno kompetenten in kritično misleč otrok.

 

Mali sonček

Navajanje otrok na vsakodnevno gibanje in jih spodbujati k aktivnemu preživljanju prostega časa. Pri otrocih spodbuditi željo in navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. Otrokom želimo omogočiti seznanjanje z različnimi športi.

 
Predšolska bralna značka – »Mali bralček«

V projektu Mali bralček sodelujejo oddelki 2. starostnega obdobja. Pri izvajanju projekta se nam je pridružila tudi knjižnica Gornja Radgona z »Dnevnikom pravljic«.  Sodelujemo tudi s knjižničarko šole, ki otroke seznanja s knjižnico in izposojo knjig, ter pripravlja pravljične urice in  zanimiva in privlačna gradiva za otroke. Otroci preko naštetega pridobivajo pozitiven odnos do literature, razvijajo zmožnost domišljijske rabe jezika in ozaveščajo pomen branja.

 
Zobozdravstvena vzgoja z preventivo

Pri otrocih drugega starostnega obdobja želimo razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje zob, ter oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline. Motivirati otroke, da uporabljajo ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno. Pri izvajanju zobozdravstvene vzgoje sodelujemo z zdravstvenim domom Gornja Radgona – Zobozdravstvenim dispanzerjem.

 

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok

V sodelovanju z Zdravstvenim domom gornja Radgona  pri otrocih drugega starostnega obdobja ozaveščamo pomen zdrave prehrane in gibanja za zdravje in oblikujemo okolje za dobro počutje. V šolskem letu 2019/20 so načrtovanje delavnice na temo zdrave navade, varnost in preprečevanje poškodb, gibanje, varno na soncu in predstavitev poklica zdravstveni tehnik.

 

Program NEON

S projektom želimo prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in  mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem nad vrstniki.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projekt obravnava sledeče vsebine: nasilje nad vrstniki, spolno nasilje na škodo otrok in mladostnikov, zaščita pravic, da si »varen, močan in svoboden« in spoštovanje pravic drugih, spletna varnost, krepitev podporne socialne mreže vrstnikov in odraslih, varni in ne-varni dotiki, varne in ne-varne skrivnosti, krepitev socialnih veščin in empatije …

 
Mreža gozdnih vrtcev in šol

Gozdni vrtci in gozdne šole se ne nanašajo samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Biti »gozdni« pomeni odstop od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok ter upoštevanje naravnih značilnosti in potreb odraščanja otrok: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … »Gozdni« vzgojitelji in učitelji iščejo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

 

Program Unicef – Punčka iz cunj

Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. V preteklosti je marsikomu v otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v razvoju in nam služi kot sredstvo ozaveščanja in ponotranjenja vrednost, medsebojnih odnosov in pomoči.

 

“LEO – LEO”  (Španska bralna značka)

Namen projekta je spodbujanje neposrednega stika s celotnim literarnim besedilom, čutno zaznavanje in doživljanje oblikovnih posebnosti besedil in posameznih literarnih zvrsti. Preko pozitivnih izkušenj z literaturo vzpostavljamo okolje za spodbujanje komunikacije z besedilom in o besedilu ter vzgajamo mlade bralce.

 

Naša mala knjižnica

Otrok posluša raznovrstna literarna dela, ob knjigah doživlja ugodje in veselje ter pridobiva pozitiven odnos do literature. Preko projekta promoviramo bralno kulturo pri otrocih.

 

Varno in spodbudno učno okolje

Na ravni VIZ »ustvariti« sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja. Otrokom želimo omogočiti  pridobivanje znanja in veščin na njim zanimiv in privlačen način ter razvijati učno prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti in zmožnosti otroka. Omogočiti participacijo otrok pri sooblikovanju učnega procesa.

 

Digitrajni učitelj

Razvijanje digitalnih, trajnostnih in finančnih kompetenc.

 

Dostopnost