02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju

 

Preko projekta želimo ustvariti spodbudno, bogato učno okolje za razvoj pismenosti, razvijati predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijati jezikovno ustvarjalnost, spoznavati simbole pisnega jezika in otrokom omogočati doživljanje literarnih besedil. Cilj projekta je govorno in jezikovno kompetenten in kritično misleč otrok.

 

Mali sonček

Navajanje otrok na vsakodnevno gibanje in jih spodbujati k aktivnemu preživljanju prostega časa. Pri otrocih spodbuditi željo in navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. Otrokom želimo omogočiti seznanjanje z različnimi športi.

 

Predšolska bralna značka – »Mali bralček«

 

V projektu Mali bralček sodelujejo oddelki 2. starostnega obdobja. Pri izvajanju projekta se nam je pridružila tudi knjižnica Gornja Radgona z »Dnevnikom pravljic«.  Sodelujemo tudi s knjižničarko šole, ki otroke seznanja s knjižnico in izposojo knjig, ter pripravlja pravljične urice in  zanimiva in privlačna gradiva za otroke. Otroci preko naštetega pridobivajo pozitiven odnos do literature, razvijajo zmožnost domišljijske rabe jezika in ozaveščajo pomen branja.

 

Unicef

Punčka iz cunj / Potovanje k sebi in okrog sveta

Preko vsebin v okviru Unicefa otroci spoznavajo poslanstvo organizacije Unicef,  pomen  človekovih in otrokovih pravic ter se seznanjajo z življenjem otrok po svetu. Ob tem spoznavajo tudi sebe, svoje prijatelje, svojo družino, mesto in svojo državo, ter druge države. Preko primerjanja in razlikovanja življenja otrok v Sloveniji in v drugih državah pri otrocih razvijamo medkulturnost, solidarnost in  strpnost.

 

Pasavček

Otroci se preko projekta Pasavček učijo pravil obnašanja na cesti in v različnih prevoznih sredstvih, spoznavajo prometne znake in semafor, vrste prometa in udeležence v prometu. Otroci ozavestijo pomen uporabe varnostnega pasu in otroškega sedeža.

 

Zmagujemo z vrednotami

 

Zmagujemo z vrednotami je program za šole in vrtec namenjen spodbujanju otrok k etičnemu vedenju skozi različne aktivnosti s sodelovanjem staršev in vzornikov.

 

Skupaj z naravo
 
Ohranjanje in spoštljivega in odgovornega odnosa do narave in njenih značilnosti ter ozaveščanje otrok k odgovornemu odnosu do odpadkov.

 

 
Zobozdravstvena vzgoja z preventivo

 

Pri otrocih drugega starostnega obdobja želimo razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje zob, ter oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline. Motivirati otroke, da uporabljajo ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno. Pri izvajanju zobozdravstvene vzgoje sodelujemo z zdravstvenim domom Gornja Radgona – Zobozdravstvenim dispanzerjem.

 

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok

V sodelovanju z Zdravstvenim domom gornja Radgona  pri otrocih drugega starostnega obdobja ozaveščamo pomen zdrave prehrane in gibanja za zdravje in oblikujemo okolje za dobro počutje. V šolskem letu 2019/20 so načrtovanje delavnice na temo zdrave navade, varnost in preprečevanje poškodb, gibanje, varno na soncu in predstavitev poklica zdravstveni tehnik.

 

Trajnostna mobilnost

Projekt se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter posledično zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjševanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Sodelovanje v projektu je osredotočeno na izvajanje igre Beli zajček, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom. 

Program NEON

 

S projektom želimo prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in  mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem nad vrstniki.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projekt obravnava sledeče vsebine: nasilje nad vrstniki, spolno nasilje na škodo otrok in mladostnikov, zaščita pravic, da si »varen, močan in svoboden« in spoštovanje pravic drugih, spletna varnost, krepitev podporne socialne mreže vrstnikov in odraslih, varni in ne-varni dotiki, varne in ne-varne skrivnosti, krepitev socialnih veščin in empatije …

Slovenija, moja domovina

Otrok se seznanja s širšo družbo in kulturo preko spoznavanja lastnega kraja, svoje občine. Preko vsebin razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju novih znanj in simbolov o svoji domovini. Sreča se z geografskimi značilnostmi države ter spozna reke, morje ter gozdove.

 

 

 

 

 

 

Dostopnost