02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

Delo svetovalne službe v vrtcu (in v šoli) opravlja Urška Pliberšek.

Svoje delo opravlja v pisarni šolske svetovalne službe v prvem nadstropju šole, kjer jo najdete od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.30 uro. Telefonska številka pisarne je 02 560 91 11. Za pogovor se lahko starši oglasite osebno v pisarni šolske svetovalne službe, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov urska.plibersek@os-negova.si  Svojo težavo pa lahko vedno zaupate tudi vzgojiteljici vašega otroka, ki se bo dogovorila za obisk svetovalne delavke v skupini, kjer je vaš otrok.

 

Svetovalna delavka v vrtcu nudi pomoč in sodelovanje z namenom, da bi bili vsi otroci, strokovni delavci, vodstvo vrtca in starši, uspešni in zadovoljni pri uresničevanju sistemsko zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Skupaj z mobilnimi strokovnimi delavkami (specialnimi in rehabilitacijskimi pedagoginjami, logopedinjami…) želimo zagotavljati, vzpostavljati in vzdrževati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali in dosegli optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, in tako prispevamo k oblikovanju vsakdanjega življenja v vrtcu.

Delo svetovalne delavke in mobilnih strokovnih delavk je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, pri čemer si prizadevamo, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali, in sicer z ustrezno podporo in pomočjo, s ciljem, da se vsakokrat zagotovi varno in spodbudno okolje za otrokov najboljši možen razvoj. S svojo strokovno usposobljenostjo pristopamo celostno in kompleksno ter posredujemo korektna strokovna mnenja, ne glede na mišljenje in pričakovanja drugih. Upoštevamo, da je vsak otrok v svojem razvoju enkratna in univerzalna osebnost, ter da vsak otrok ali skupina deluje na svoj način, v enakih situacijah različno, …

Pri tem delujemo v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč se s pravili varstva osebnih podatkov in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Staršem svetujemo na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine. Z nami se lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in pomoč ob različnih dogodkih:

 • pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo,
 • pri prehodu otroka iz vrtca v šolo oziroma pri odločitvi za odlog šolanja,
 • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, odvisnost, socialno-ekonomske in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši, …),
 • pri vzgoji in o otrokovem razvoju (npr. v primerih, ko se pojavljajo vprašanja, problemi, dileme in strahovi glede razvoja otroka ali načina vzgoje),
 • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, samozadovoljevanje, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali nezainteresiranost, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega vedenja),
 • o možni pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki bi potreboval dodatno strokovno pomoč ali prilagoditve za premagovanje razvojnih oziroma drugih težav (npr. težave z motoriko, koordinacijo, koncentracijo, govorne težave ipd.),
 • pri spodbujanju potencialno nadarjenega otroka.

Po potrebi in v soglasju s starši, sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi delavci iz zunanjih ustanov.

Vpliv tehnologije na razvoj možganov, govora in jezika

Pravilna drža pisala po starostnih obdobjih
Kakšne so posledice žabjega sedenja
Razvojno jecljanje
R
azvijanje pozornosti pri predšolskem otroku

Govorne vaje in igre za krepitev govornega aparata: igre, ob katerih se otroci zabavajo in hkrati pripravljajo na pravilno izgovorjavo glasov.
Razvoj govora v predšolskem obdobjukaj vpliva na razvoj govora, kdaj k logopedu ipd.
Kljub ločitvi otrok potrebuje oba starša: kako otrok doživlja in razume ločitev staršev, priporočljiva ravnanja staršev ipd.

Otroci, ki bodo jeseni postali šolarji

Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom: napotki za starše predšolskih otrok
Avtorica: Andreja Konda

Otroci se učijo skozi igro, kar še posebej velja za otroke v predšolskem
obdobju. Igra in učenje se prepletata in ju ne moremo ločevati. Igra je ključni
vidik otrokovega razvoja v predšolskem obdobju. Ko otrok postavlja kocke ali
pleza na tobogan, razvija gibalne spretnosti. V skupinskih igrah razvija
sposobnosti sodelovanja, čakanja, koncentracije. Ko se igra trgovino, se uči
reševanja problemov in pred matematičnih veščin. Med igro uporablja in širi
svoje besedišče … Publikacija je dostopna tudi na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije.

Brez pravljice ni otroštva
Avtorica: Zdenka Zalokar Divjak

knjiga1Opis knjige: Avtorica v knjigi opiše pomen pravljice za otrokovo boljše in jasnejše dojemanje sveta okoli sebe. Razloži, zakaj so bile pravljice nekoč pomembne za odrasle in zakaj so pomembne za otroke. Pojasni, zakaj je pomembno, da pri branju pravljice odrasli ne spreminjamo vsebine, kakšen pomen ima pravljica pri privzgajanju vrednot, zakaj naj ne izpuščamo delčkov zgodbe in zakaj je potrebno ugoditi otrokovi želji, da bi eno pravljico poslušal vedno znova in znova. Glede na to, da so pravljice nepogrešljiv del pri odraščanju in življenju otrok, je knjiga več kot priporočljiva tako za starše kot za strokovne delavce v vrtcu in šoli.

Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka

Avtor: dr. Ranko Rajović

Opis knjige: Knjiga temelji na najnovejših izsledkih o delovanju možganov, predvsem na spoznanju, da je za razvoj intelektualnih sposobnosti poleg drugih dejavnikov odločilno število nevronskih povezav, ki se intenzivno formirajo v otrokovem zgodnjem otroštvu. Pretirano gledanje televizije, igranje videoigric, pomanjkanje fizične aktivnosti in grafomotoričnih dejavnosti poškodujejo in zmanjšujejo možnosti za razvoj bioloških potencialov, ki jih otrok nosi v sebi. Zgodnje otroštvo je osnova za nadaljnji intelektualni razvoj otroka in avtor v knjigi predlaga številne vsakodnevne dejavnosti, ki stimulirajo otrokov mentalni razvoj pred vstopom v osnovno šolo.

Otroci, mladostniki in starši
Avtorica: Zdenka Zalokar Divjak

knjiga2Opis knjige: Ali je vzgoja res tako zahtevna? Knjiga pomaga staršem pri razreševanju vprašanj, na katere starši ne najdejo jasnih odgovorov (Ali smo starši dovolj potrpežljivi in vztrajni?, Posvetimo se drug drugemu, Kdaj se bomo začeli pogovarjati o učenju in delu, namesto o zabavi?, Mati – otrok, Zakaj opravičila?, Ali se starši bojijo svojih otrok?, Otroci potrebujejo red ipd.). Starši se v želji, da ne bi prizadeli svojih otrok odmikajo postavljanju meja in pravil, kar lahko vodi v to, da se začnejo bati svojih otrok, da jih ne obvladujejo več. Avtorica bralcu ponuja jasno in konkretno razlago, zakaj je pri vzgoji otroka dober in spoštljiv odnos med njim in starši pomemben že od samega začetka.

Zakaj postajajo naši otroci tirani?
Avtorja: Michael Winterhoff, Carsten Tergast

knjiga3Opis knjige: Avtor v knjigi zelo nazorno ponazori pasti t. i. partnerske vzgoje in kako zastrašujoče posledica ima lahko takšna vzgoja za otroka. Razlago podkrepi s primeri, kaj se zgodi z otroki, ki so bili žrtev takšne čustvene zlorabe s strani staršev. Avtor poudarja, da otroci niso pomanjšani odrasli, zatorej jih ne smemo in ne moremo enačiti enakovredno z nami ali našimi partnerji. Motnje, ki lahko nastanejo zaradi takšne vzgoje lahko kasneje v odraslosti prerastejo v hujše osebnostne motnje. Knjiga je konkretna in zelo nazorna ter zelo priporočljiva za starše, ki opažajo težave v odnosih znotraj svoje družine.

Mala knjiga za velike starše
Avtor: Zoran Milivojević

knjiga4Opis knjige: Kako doseči, da otrok ne bo ne razvajen ne preveč poslušen? Mala knjiga za velike starše je pri nas velik hit o vzgoji otrok, saj se že nekaj časa nahaja na listi najbolj prodajanih knjig v knjigarnah. Poleg dr. Zorana Milivojevića je knjigo napisalo tudi pet slovenskih psihologov in socialnih pedagogov. V praktičnem in ilustriranem priročniku je predstavljen Milivojevićev „mercedes model“, ki vodi v medsebojne odnose tri glavne funkcije vzgojnega reda. Sem spadajo postavljanje ciljev, pohvala in nagrajevanje ter kritika in kazen. Hkrati pa ta model opozarja na številne napake pri vzgoji, ki lahko vodijo do pretirane socializacije otroka, razvajenosti, prevelike zaščitenosti, zanemarjanju ali maltretiranju otroka. Zemljevid za orientacijo sodobnim staršem: Zakaj otrok noče delati koristnih stvari? Zakaj otrok misli, da ga nimate radi kadar mu nečesa ne dovolite? Ali naj pričakujete, prosite ali zahtevate? Kako v pravšnji meri pohvaliti otroka? Kako otroka nagraditi? Ali je kritika dovolj? Kako kaznovati? (opis knjige iz strani Emka.si). Knjiga je zelo priljubljena med bralci, saj je razumljivo in jasno napisana, hkrati pa bralcu ponuja konkretne predloge.

To sem jaz. Kdo si pa ti?
Avtor: Jesper Juul

knjiga5Opis knjige: Avtor knjige, priznan danski družinski terapevt in znan predavatelj, v knjigi spregovori o medsebojnem spoštovanju v družini in kako drug drugemu postaviti mejo, a hkrati ohraniti spoštovanje in dobre odnose v družini. Tudi mi kot starši moramo razumeti, da ima tudi otrok svoje meje in knjiga nam pokaže, kako jih lahko spoštujemo ter upoštevamo in hkrati otroka učimo tudi svojih meja, odgovornosti ter uspešnega sodelovanja vseh članov družine.

 

Kompetenten otrok
Avtor: Jesper Juul

knjiga6Opis knjige: Pričujoča knjiga zagotovo spada med ene pomembnejših del v zadnjem času na področju vzgoje. Avtor v knjigi primerja nove vzgojne smernice z »zastarelimi«, ki so vladale v tradicionalni patriarhalni družini. Razloži, da ima tako kot mi tudi otrok svoje dostojanstvo in da ga mi kljub privzgajanju določenih vrednot lahko upoštevamo in spodbujamo na poti njegovega odraščanja. Avtor ponuja premislek o novih vrednotah in poudarja, da je vzgoja dinamičen dvosmerni proces, kjer se učijo tako otroci kot starši. Otroci so kompetentni in svoja osebnost že vse od rojstva, a vseeno potrebujejo vodstvo s strani staršev. Pojdimo raje naproti pristnemu odnosu oziroma dialogu, ki temelji na enakovrednosti dostojanstva in spoštovanju različnosti. Pomagajmo otroku krepiti samozavest in samospoštovanje ter ga hkrati voditi v pravo smer.

Otroci so podoba svojih staršev
Avtor: Dorothy Nolte

knjiga7Opis knjige: Knjiga ima jasno in preprosto sporočilo: otroci se nenehno učijo od svojih staršev. Upoštevajo vas. Mogoče ne tega, kar jim ukazujete, gotovo pa vaše početje. Vi ste njihov prvi in najučinkovitejši zgled. Starši si prizadevate, da bi svoje otroke naučili določenih vrednot, toda ti neizogibno prevzamejo vse vrednote, ki jih izkazujete z vedenjem, čustvi in naravnanostjo v vsakdanjem življenju. Kako sami izražate in obvladujete svoja čustva, postane vašim otrokom vzor, ki si ga bodo zapomnili za vse življenje (odlomek).

 

Otroci so tega vredni
Avtorica: Barbara Coloroso

knjiga8Opis knjige: Avtorica, priznana kanadska strokovnjakinja za vzgojo (ki je prejela tudi priznanje za to knjigo) pravi, da je starševstvo zagotovi najlepši, a tudi najzahtevnejši poklic. Če želimo, da se bodo otroci razvili v zdrave, odgovorne in samostojne odrasle, jim moramo privzgojiti predvsem notranjo disciplino. Le tako bodo otroci vedeli, kaj je prav in kaj narobe in se bodo lahko razvili v zdrave, samostojno, odgovorne in srečne odrasle, ki bodo znali prevzemati odgovornosti, ki bodo z drugimi ravnali spoštljivo in enako ravnanje pričakovali tudi do sebe. Knjiga je polna zabavnih in domiselnih primerov in namigov, kako se spopasti z otrokovimi izbruhi jeze, kako mu pomagati pri izražanju svoje lastne osebnosti na kar najbolj ustvarjalen način.

Varuh otrokovih dolžnosti
Avtorja: Marko Juhant in Simona Levc

knjiga9Opis knjige: Avtorja knjige, specialni pedagog in logopedinja, sta svoje več kot petdesetletno delo in izkušnje združila v pričujoči knjigi. Glavno sporočilo knjige je jasno: Starši, nehajte se ukvarjati le z otrokovimi pravicami, otroci imajo tudi svoje dolžnosti. Avtorja poudarjata, da lahko starši ljubijo in spoštujejo svoje otroke, tudi če od njih zahtevajo, da je on tisti, ki bo danes odnesel smeti, ki bo pospravil mizo po kosilu in naredil domače naloge. Starši prav zato, ker želimo svojim otrokom najboljše, predajamo svojim otrokom tudi zadolžitve, delo in opravila. Potrebno je, da od otrok zahtevamo vztrajnost in trud. Odlična knjiga, podkrepljena z jasnimi primeri in načini, kako otroku pomagati do vztrajnosti, samostojnosti in uspeha. Knjiga za vsakega starša.

Vsak otrok se lahko nauči pravil
Avtorica: Antette Kast – Zahn

knjiga10Opis knjige: Knjiga je primerna za starše otrok od rojstva pa vse do 10 leta starosti. Avtorica v knjigi predstavi, kako otrokom učinkovito postavljati meje in pravila lepega obnašanja. Hkrati bralec dobi razlago, zakaj se otrok v določeni situaciji sploh tako obnaša, kar bo marsikateremu staršu prišlo prav pri razumevanju svojega malčka. Da bi otrokom prihranili težave kasneje, bi jih že kar zgodaj morali naučiti okvirov kot npr. »Včasih se moram znati zamotiti sam.«, »S trmo ne bom dosegel ničesar.«, »Če gre za pomembno stvar, moram narediti, kar rečejo starši.«, »Zaspim brez pomoči staršev« ipd. Starši dobijo konkretno razlago in nasvete, kako reagirati v določeni situaciji.

Znanost o vzgoji
Avtorica: Margot Sunderland

knjiga11Opis knjige: Knjiga je odličen priročnik za vse starše, ki želijo razumeti ravnanje in reagiranje svojih otrok. Avtorica knjige, Margot Sunderland je otroška psihoterapevtka, ki v Londonu že 20 let dela z otroki in starši. V knjigi nam razloži, da je od kakovosti nege in vzgoje otroka odvisno njegovo mentalno zdravje vse življenje. Lastno teorijo na poljuden način prikaže podkrepljeno z najnovejšimi raziskavami in tako staršem konkretno in z razlago razloži, kako lahko vzgojimo otroke v odgovorne in samozavestne posameznike.

 

ABC odlične vzgoje: Zakladnica nasvetov za starše
Avtorica: Elizabeth Pantley

knjiga12Opis knjige: Knjiga je zelo uporaben in s konkretnimi primeri podkrepljen priročnik za starše, da se bodo pri vzgoji svojih otrok počutili malo bolj samozavestne. Avtorica, tudi sama mama več otrokom, staršem ponuja razmislek o vedenju otroka in nato možne načine reševanja situacije. Knjiga je priznana in med starši priljubljena, saj je zelo konkretna in nazorna.

 

 

Otrok in ločitev staršev: da bi odrasli lažje razumeli otroke
Avtor: Alenka Štadler

knjiga13Opis knjige: Ločitev staršev je izredno boleč dogodek za vso družino, tako za starše kot za otroke. Starši se velikokrat bolj ubadajo z reševanjem okoliščin, ki so nastale kot posledica ločitve, saj menijo, da je otrok še premajhen, da bi razumel. Vendar se otrok sprašuje – Ali sta šla narazen zaradi mene? Ali me očka/mamica nima več rad/a, ker je odšel/odšla? Razmišlja, da mora sedaj on obvarovati partnerja, ki je ostal z njim. Vsa ta vprašanja pogosto begajo otroke, pri katerem lahko pride do velike čustvene stiske ki jo ali pa tudi ne kaže okolici. Knjiga pomaga staršem razumeti, s čim se spopada otrok, kadar se starši ločijo, ob tem se ne omejuje le na predšolskega otroka ali šolarja. Knjiga je konkretna in staršem poda jasna in razumljiva navodila, kako pomagati otroku in sebi.

Pokaži mi, kako se to naredi
Avtorica: Maja Pitamic

knjiga14Opis knjige: Priročnik je v bistvu igralna knjiga, ki je polna domislic, kako na zabaven in domiseln način otroku približati dejavnosti, kot so: spoznavanje barv, zavezovanje vezalk ali zapenjanje jopice, pripovedovanje zgodbe ipd. Priročnik je namenjen otrokom od 2 do 5 let starosti, verjetno pa boste ob konkretnih dejavnostih lahko ideje uporabili tudi za starejše ali mlajše otroke. iger po metodi montessori pedagogike bo tako otrok krepil svoje čute, številske predstave, veselje do raziskovanje, govorno – jezikovne spodobnosti, koordinacijo in zaznavanje. Knjiga je odličen vir idej, kako z otrokom preživljati čas pozitivno in ustvarjalno ter se skupaj z njim zabavati.

Mag. Melita Kordeš Demšar, predsednica Združenja Montessori Slovenije: »Otroci imajo v sebi mnogo več potencialov, kot jih zmoremo prebuditi in razvijati. Dejavnosti, opisane v tej knjigi, so lahko vir idej in usmeritev, na katerih področjih in kako lahko otroku doma pripravimo del dejavnosti, ki jih sicer imamo v vrtcih montessori.«

Smrt in žalovanje
Avtorica: Vilma Borucky in drugi

Opis knjige: Odrasli pogosto ne vemo, kako bi otroku predstavili smrt, ki je del življenja, kot je del življenja rojstvo. Več avtoric bralca vodijo skozi spoznanja o otrokovem razumevanju smrti in z njim razmišljajo o pomenu podajanja odgovorov na otrokova vprašanja o njej. Tematika knjige nam pomaga pri vprašanjih, kako pristopiti k otroku, ki mu je nekdo umrl, kaj ta otrok najverjetneje doživlja, kako ga potolažiti in česa se v odnosu z njim izogibati.

 

 

Liba, laca, lak – Kako pomagamo otroku do boljšega govora
Avtorica: Simona Levc

Opis knjige: V knjigi boste morda dobili potrditev, da se govor in jezik vašega otroka lepo razvijata in boste kot dodatno spodbudo uporabili le nekaj namigov in vaj. Spet drugi boste spoznali, da vaš otrok potrebuje več govornih in drugih spodbud, nekateri pa boste dobili namig, da je dobro poiskati nasvet logopeda ali drugih strokovnjakov, ki vam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu z vašim otrokom.

Spodaj je nekaj zanimivih vsebin, ki vam bodo morda pomagale pri razumevanju vašega malčka ali samih odnosov v družini:

Vpliv dude in stekleničke na razvoj govora
http://www.mojotrokinvrtec.si/novice/181–vpliv-dude-in-steklenicke-na-razvoj-govora-

Odvajanje od pleničk
http://www.lulanje.si/odvajanje-od-plenick

Otroci ne potrebujejo nezmotljivih staršev
http://www.familylab.si/show_literature.asp?AjrDcmntId=763

Ustvarjanje z otroki je pomembno za njihov razvoj
http://www.ringaraja.net/clanek/ustvarjanje-z-otroki-je-pomembno-za-njihov-razvoj_6366.html

Normalen razvoj otroka
https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/Normalen_razvoj_otroka.pdf

Pomen gibanja za zdravje otrok
http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/CLANKI/Vesna_Stemberger_POMEN%20GIBANJA%20ZA%20ZDRAVJE%20OTROK.pdf

Reči NE otroku je tudi ljubezen!
http://www.familylab.si/files/PDF_kliping/Viva_Kako_reces_ne_Habakuk_Maj_2011.pdf

Kako podpreti otrokov razvoj.
http://www.ringaraja.net/clanek/kako-podpreti-otrokov-razvoj_4255.html?page=

IQ otroka je skrb staršev. 
http://bansi.rtvslo.si/novica/5789

Moj otrok je začel jecljati! Kaj naj storim?
http://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/zlozenka_11_otrok_jeclja.pdf

Agresivni otroci – Kako preprečiti agresivnost pri otroku?
http://www.mavrica.net/agresivni-otroci-kako-prepreciti-agresivnost-pri-otroku_clanek_325.html

Familylab – Inštitut za sodobno družino http://www.familylab.si/
Pot naprej (psihoterapija, psihološko svetovanje in izobraževanje)   http://www.potnaprej.si/index.php
Center za družinsko in zakonsko terapijo Stik http://www.stik.si/
Družinski inštitut Bližina http://www.blizina.si/predavanja-in-delavnice.html
Društvo SOS (nasilje v družini) http://www.drustvo-sos.si/index.php?page_id=4

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport http://www.mizks.gov.si/

Zavod Republike Slovenije za šolstvo http://www.zrss.si/
Center za socialno delo Litija http://www.csd-litija.si/
Zdravstveni dom Litija http://www.zd-litija.si/
Zdravstveni dom Trbovlje http://www.zd-trbovlje.si/kategorija/1/predstavitev
Centri za duševno zdravje Ljubljana http://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/zlozenka1.pdf
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana http://www.scoms-lj.si/
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana http://www.zgnl.si/
Društvo za avtizem DAN http://www.avtizem.com/

In še nekaj zanimivih, poučnih in zabavnih spletnih strani za starše in otroke:

Ringaraja.net http://www.ringaraja.net/
Otroški spletni nakupovalni center http://www.soncek.si/
Zavod Otrokoskop http://www.otrokoskop.si/
Bansi.si http://bansi.rtvslo.si/
Otroška revija Zmajček  http://www.zmajcek.net/
Otroška revija Cicido http://www.mladinska.com/cicido
Montessori doma http://www.montessoridoma.si/
Pravljice.org http://www.pravljice.org/pravljice/pravljice
Igraje z Jelko http://jelka.nevron.si/igraje_z_jelko/1/start.html
Lumpi http://www.lumpi.si/igrajmo_se/miselne_igre
Piki http://www.piki.si/
Otroci.org http://www.otroci.org/
Pogumnež.si http://www.pogumnez.si/storitve.htm
Ustvarjajmo skupaj http://www.ustvarjajmo.si/

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja (3. člen Pravilnika).

Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali pa živi v okolju, kjer se nasilje izvaja (4. člen). Zato smo zaposleni v vzgojno izobraževalnih zavodih dolžni spoštovati pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode. Strokovni delavci (vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji pred. otrok-pomočniki vzgojiteljev) so dolžni obvestiti svetovalno službo in ravnateljico za vsak sum nasilja v družini. Svetovalna delavka ali ravnateljica vsak sum nasilja prijavi na Center za socialno delo ali policijo.

Po pravilniku o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode ukrepamo:

 1. Kadar opazimo spremembe pri otroku, ki so lahko posledice nasilja.
 2. Kadar nam otrok zaupa, da preživlja nasilje.
 3. Kadar imamo informacijo o nasilju od tretje osebe.
 4. Kadar smo sami priča nasilju.
V našem vrtcu se zavedamo, kako pomembno je dobro počutje otrok, ki ga upoštevamo s spoštovanjem različnosti med njimi. Razlike med nami nas bogatijo, ponujajo številne priložnosti, da se drug od drugega učimo in stopamo po poti strpnosti, ki nas opremlja za nadaljnje življenje. Tako otrok spoznava različne potrebe vrstnikov, se jih nauči razlikovati in spoštovati ter na ta način pridobiva socialni čut za sočloveka.

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, je namenjen otrokom, ki so z odločbo ZRSŠ, usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Vključitev otroka v ta program, se lahko prične na zahtevo staršev oziroma zakonitega zastopnika otroka ali pa na predlog vrtca.

Svetovalna služba, kot del strokovnega tima, ki jo imenuje ravnateljica, za vsakega otroka posebej pripravijo, spremljajo izvajanje in evalviranje individualiziranega programa. Dodatno strokovno pomoč v ali izven oddelka izvajajo strokovnjaki (specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, surdopedagogi, socialni pedagogi…), ki so v odločbi dodeljeni otrokom z namenom premagovanja primanjkljajev, ovir, oz. motenj. Poleg individualne pomoči, otrok dobi tudi svetovalno storitev, ki je namenjena ustvarjanju inkluzivnega, podpornega okolja.

Na tej povezavi se nahaja Zakon o celostni obravnavi otrok s posebnimi potrebami.

Zelo nelogično je trditi, da imajo samo nekateri otroci čisto posebne potrebe, ki jih je treba zadovoljevati.

V resnici imajo prav vsi otroci posebne potrebe, ki jih je treba zadovoljiti.

V vrtcu se preprosto ne bi smelo zgoditi, da potrebe otrok ne bi bile zadovoljene.

Steinback, 1999

Dostopnost